შესაბამისობა @ ვიორვაგ ფარმა

Compliance

შესაბამისობა&ვიორვაგ ფარმა ნიშნავს გარე და შიდა წესების დაცვას. ეს წესები შეიძლება დაწესდეს  კანონით, ნორმატიული აქტებით ან  განისაზღვროს კომპანიის შიგნით პროგრამების, პროცესებისა და კონტროლის ფორმის სახით. პასუხისმგებელი, ეთიკურად სწორი და კანონიერი მოქმედება ისევე მნიშვნელოვანია ვიორვაგ ფარმას წარმატებისთვის, როგორც ჩვენი მომხმარებელზე ორიენტირება და ჩვენი პროდუქციის ხარისხი.

ქცევის ძირითადი წესები  აღწერილია ჩვენს ქცევის კოდექსში. ეს არის ვიორვაგ ფარმას ყველა თანამშრომლის სავალდებულო დოკუმენტი, რომელიც იძლევა საშუალებას გამოვლინდეს რისკები და ამით თავიდან იქნას აცილებული კანონდარღვევა:

Nicole Schmolke

ვიორვაგ ფარმამ შექმნა ჯგუფის შესაბამისობის შემსრულებლის პოზიცია, რათა ჯგუფში შესაბამისობის წესები გაემყარებინა. ამ პასუხისმგებლობას იკისრებს ნიკოლ შმოლკე (ადამიანური რესურსების დირექტორი).

შესაბამისობის რისკებისა და ნებისმიერი შესაძლო უკანონო ქცევის უმოკლეს დროში გამოვლენის მიზნით, ვიორვაგ ფარმა მოუწოდებს თავის თანამშრომლებს და ბიზნესპარტნიორებს, შესაბამისობის დარღვევის შემთხვევაში კონფიდენციალურად შეატყობინონ კომპანიას  შესაბამის მისამართზე:

compliance@woerwagpharma.com

უშუალოდ ჯგუფის შესაბამისობის ოფიცერთან. ეს შეიძლება მოხდეს როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ანონიმურად