კომპანია

ოჯახის საკუთრებაში მყოფი კომპანია მეორე თაობის ხელმძღვანელობით
Career